Autoři minulých staletí O - T

Knihovna / Regionální autoři / Autoři minulých staletí O - T

REGIONÁLNÍ AUTOŘI A REGIONÁLNÍ LITERATURA VLAŠIMSKA A PODBLANICKA

Autoři minulých staletí O - T 

Jan Osten

23.3.1871 Zdislavice – 19.4. 1901 Praha 

 Vlastním jménem Jan Ohrenstein. Pracoval jako poštovní úředník, první místo získal až na německorakouských hranicích u Bodamského jezera. Ovlivněn cestováním zde začíná psát první povídky. Poměrně brzy se vrátil do Prahy a už ji neopustil. Počátkem devadesátých let se jeho povídky začaly objevovat v besídce Národních listů. Je také autorem dramatických her, literárních a divadelních recenzí. Překládal z francouzštiny a němčiny (Maupassanta, Heina)Publikoval v Národní politice, Zlaté Praze, Lumíru. Z díla: Kancelářské obrázky, Na venku, Den ze dne, Páni a paňáci, Tři lásky, Velké cíle, Pozdě,ale přece, Hromobití.

Ottl,Václav

29.8.1914 Libež u Divišova - ?? 

 Vysokoškolský a středoškolský pedagog, filozof a autor vzpomínek. Dětství prožil v Divišově a odešel na klasické gymnázium do Prahy, kde po válce absolvoval tři fakulty Karlovy Univerzity. Po středoškolském učitelském působení zakotvil jako vědecký pracovník na UK, kde pracoval v oblasti filozofie se specializací v estetice. Po roce 1969 odešel do Švýcarska, kde byl činný jako středoškolský profesor.

Pittermann, Václav

22.3.1857 Praha – 21.6.1911 Praha

Advokát a spisovatel. Vystudoval gymnázium v Klatovech, práva v Praze, kde roku 1880 dosáhl titulu doktora veškerých práv. Od roku 1887 působil jako advokát ve Vlašimi, kde se roku 1900 stal starostou okresu zastupitelského. Zabýval se filosofií, později psal divadelní hry, zejména veselohry a frašky. Byl otcem spisovatele, herce a režiséra Emila Arthura Longena.Z díla: Vědomá hmota (filozofické pojednání), Ni zisk, ni sláva, Pan obecní tajemník (divadelní hry)

Rozum, Jan Václav

7.9.1824 Louňovice pod Blaníkem - 13.4.1858 Praha 

 Středoškolský profesor, učil český jazyk na německé vyšší reálce v Praze. Prozaik a dramatik pro mládež, publikace z oboru jazykovědy, rétoriky, slovanské mytologie, editor staročeských autorů. Překladatel z němčiny (překládal Bolzana, Scheidera, Lessinga, Gotthelfa).Založil Bibliotheku staročeskou, ve které vydával staré spisy Jana Ámose Komenského, Řehoře Hrubého z Jelení, Daniela Adama z Veleslavína, Václava Vratislava z Mitrovic aj. Celkem vyšlo sedm dílů. Sbíral lidová přísloví. Redigoval časopis Zlaté klasy, přispíval do časopisu Škola a zasloužil se o založení časopisu Škola a život. Z díla: Mravoučné z přísloví českoslovanských, Hádanky pro naši milou mládež, Ezop, mudřec v otroctví, Písně národní v Čechách, Konvalinky, Malý krasořečník…

Rubeš, František Jaromír

16.1.1804 Čížkov – 10. 8. 1853 ve Skutči 

 Básník a humorista.Po ukončení gymnázia studoval dva roky filozofii a dva roky bohosloví. Vystoupil ze semináře a působil dva roky jako vychovatel v Bystřici u Benešova, potom studoval v Praze právnickou fakultu. Poté působil v Karlíně, Načeradci, Kutné Hoře a opět v Karlíně a nakonec ve Skutči na Chrudimsku.Do chmurné literární nálady 40. let 19.století přinesl vzácný dar – humor, hravou náladu. Snažil se o napodobení lidové písně, sdružoval poezii milostnou s vlastenectvím, spojoval lyrickou vroucnost s žertovnou hravostí. Řada jeho prací vychází obsahem i formou z naivních zábav tvořící se české vlastenecké společnosti. Z díla: lyrika – Pouť života (znělky), Deklamovánky (6 sv.), próza: Pan Amanuensis na venku,aneb,Putování za novellou harfenice, humoresky: Lehce nabyl, lehce pozbyl, Pan Trouba, Ostří hoši, Paleček, milovník žertu a pravdy (sborník).

Ryska, Jan

19.1.1926 Ctiboř - 14. 12. 1983 Praha 

 Autor próz pro děti a mládež, populárně naučných prací a rozhlasových her, publicista.Vystudoval pedagogickou akademii a nejprve působil jako učitel. Po roce 1945 pracoval krátkou dobu na ministerstvu školství. Od roku 1947 byl redaktorem Československého rozhlasu. Působil jako šéfredaktor časopisu Sedmička. Za knížku Martin v ráji získal v roce 1975 výroční cenu nakladatelství Albatros.Kromě počátečních časopisecky otiskovaných veršů a novinových článků, které publikoval hlavně v padesátých letech, věnoval celou svou tvorbu dětem a mládeži.Z díla: Anička z I. A, Táto, sežeň štěně, Dědeček, Kylián a já (též pod názvem Jožánek), Martin v ráji, Kluk jako jehla, Severák, Dějiny naší rodiny, Lodní deník o příhodách Budhy, Pípy a Šerifa, (vše příběhy o dětech), Kytlický vodník (pohádky). 

Slavík,František Augustin

29.8.1846 Domašín – 22.1. 1919 Praha 

Filosof, historik, středoškolský profesor.Studoval nižší gymnásium u piaristů v Benešově, dále filosofickou fakultu v Praze. Na svých cestách navštívil různé archivy v Čechách, na Moravě, v Německu a Polsku. Do roku 1903, kdy ze zdravotních důvodů odešel na odpočinek, vyučoval na různých středních školách (např. na reálném gymnáziu v Táboře).. Od studentských let působil též literárně. Míval veřejné přednášky z dějin literatury. S prof. F. Kameníčkem obnovil Časopis Matice moravské r. 1891. Vypracoval osnovu a byl hlavním redaktorem velké Vlastivědy moravské, kterou vydával Muzejní spolek v Brně. Byl členem několika vědeckých společností a spolků, čestným občanem Domašína a Vlašimi. Ve své práci se zaměřil na místopis, Moravu, na díla o Jednotě bratrské a českých exulantech.  V r. 1889 vyšly tiskem jeho Dějiny města Vlašimi a jeho statku.
Další dílo: Dějiny Domašína a jeho farní osady, O jednotě Bratří českých, Dějiny českého studentstva, Panství Kutnohorské, Brněnský okres, Panství Táborské a poměry jeho poddaných (a mnohé další…)

Skřivánek,Karel

 Vlastivědný badatel, jeho Topografie vlašimských rodů zůstala pouze v rukopise.(kapitola o Karlu Skřivánkovi je obsažena v knize Podblanickou minulostí Jaroslava Pouzara).

Šavrda,Antonín

8.1.1859 Vlašim - ?? 

 Kronikář a genealog vlastního rodu. Dílo: Kronika rodu Šavrdova z Vlašimi a rodů s ním příbuzných.

Prameny
  • Databáze národních autorit NK ČR
  • Databáze Soubory autorit a regionální faktografie SVK Kladno
  • Databáze Regionální osobnosti MěK Vlašim
  • Bílek,Radko: Blanické literární zajímavosti:Blaník v literatuře I. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2002
  • Bílek,Radko: O Blaníku a jeho rytířích v beletrii: Blaník v literatuře II. Vlašim:Podblanické ekocentrum 2004
  • Ottův slovník naučný. 1.-28. díl. Praha: Otto 1888-1909
  • Pouzar,Jaroslav:Podblanickou minulostí. Praha:Vida 1996

Máte-li návrh na opravu nebo doplnění, informujte nás prosím... *